Kulturlandskap-motorveg 1-0

Mange tunge miljøorganisasjonar engasjerte seg i konseptvalutgreiinga (KVU) for ny E134. Kulturlandskapet er spart i komande nasjonale transportplan (NTP).

Eitt av framlegga i KVUen for ny E134 Gvammen-Vågslid var firefelts motorveg i ein ny «korridor nord» gjennom Hjartdal bygd og vestover Åmotsdal, Øyfjell og Våmartveit til Grungebru. Heile KVUen kan ein laste ned frå Statens vegvesen sine nettsider;

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e134telemark

Hovudinnhaldet i komande NTP er no gjort kjent, og «Korridor nord» er ikkje teken med.

Blant dei som sende innspel i mot dette trasévalet var SABIMA, Naturvernforbundet, Nordisk Kulturlandskapsforbund og Kulturlandskapssenteret;